Asia

 

              Korea                                       India                                      Turkey